Nota legal

Aquesta plana web, així com els drets de la propietat intel·lectual del contingut pertanyen a CREAGROWERS, SL amb CIF: B66234253, Registre Mercantil de Barcelona, tom 44187, foli 166, full B-449050, inscripció 1. Amb seu al c/ Mossèn Jacint Verdaguer, 75 de Figaró-Montmany, 08590 (Barcelona).

La reproducció, distribució, comunicació pública, comercialització o transformació no autoritzada d’aquest contingut, a no ser que sigui per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de la propietat intel·lectual de CREAGROWERS, SL de conformitat amb la normativa vigent.

Igualment, CREASONGS® i totes les marques o símbols distintius de qualsevol categoria de continguts en aquesta plana web estan protegits per llei. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta plana web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i, si procedeix, a les responsabilitats que se’n derivin.

CREAGROWERS, SL realitzarà els esforços que siguin necessaris per evitar errors, i en el seu cas, esmenar-los tan aviat com sigui possible, no podent garantir la seva inexistència. Si trobeu algun error, si us plau notifiqueu-ho a l’adreça electrònica info@creasongs.com

CREAGROWERS, SL podrà efectuar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en aquesta plana web, així com en la seva configuració o presentació. L’accés a aquesta plana, així com l’ús que se’n pugui fer de la informació que conté, són responsabilitat exclusiva del usuari/ària.

CREAGROWERS, SL no es fa responsable de cap conseqüència, danys o perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’aquesta plana web o dels seus continguts, inclosos danys informàtics i la introducció de virus, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l’aplicació de les disposicions legals a les que hagi de sotmetre’s l’estricte exercici de les seves competències.

La informació proporcionada a través d’aquesta plana web mitjançant resposta als contactes o suggeriments, o derivada de qualsevol base de dades, tenen un caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant.

CREAGROWERS, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços a tercers, als quals es pugui fer referència en aquesta plana web.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

 

CREAGROWERS, SL informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, CREAGROWERS, SL garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa.

Recollida, finalitat i tractaments de dades:

CREAGROWERS, SL té el deure informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, CREAGROWERS, SL serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Al seu torn CREAGROWERS, SL informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals, que siguin recollits a través del lloc web de CREAGROWERS, SL, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per CREAGROWERS, SL.

Comunicació d’informació a tercers:

CREAGROWERS, SL informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, solament es durà a terme la cessió de dades al tercer quan CREAGROWERS, SL disposi del consentiment exprés de l’usuari.

Drets dels usuaris:

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de CREAGROWERS, SL. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: CREAGROWERS, SL, carrer Mossèn JacintVerdaguer, 75 de Figaró-Montmany, 08590 (Barcelona).o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.